Rīgā norisinājās ikgadējā Ladies Deal Club rīkotā balva WOTY2022 par Gada sievieti. Uzvarētāji tika noteikti desmit nominācijās, katrā no kurām bija uzreiz vairāki pretendenti. Labākie tika noteikti balsojot, un par balvu ikvienam kļuva Svinīgās vakariņas ar izklaides programmu kādā no Jūrmalas viesnīcām.

Septembra sākumā Ladies Deal Club (LDC) norisinājās nozīmīgs un nozīmīgs pasākums — ikgadējā sieviešu gada balva WOTY2022 (Gada sievietes).

Balsojums un nominācijas tiek noteiktas kluba iekšienē, atbilstoši Dāmas projektiem un sasniegumiem. Šogad noteikti bija 10 nominācijas, katrai no kurām bija savs uzvarētājs. Vairākus gadus LDC bija spiests rīkot tiešsaistes pasākumu – balva krita novembrī un tika ieplānota uz kluba dzimšanas dienu. Šoreiz svētki tika pārcelti, lai noteikti varētu satikties, papļāpāt, priecāties viens par otru un labi pavadīt laiku. Viesus gaidīja gardas vakariņas un izklaides programma. Par pasākuma vadītāju tika uzaicināts kluba draugs, dziedātājs, producents, vokālais pedagogs un mūziķis Alekss Silvers, un vakara galvenā balss bija producentes Tamāras Rimkevičas protežē dziedātājs Jevgēņijs Muravjovs.

 

Privātuma politika noteikumi informē un sniedz skaidrojumu par to, kā SIA Ladies Deal Club reģ.nr.40203167376 rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos Klientu personu datus, paskaidro kādā veidā un kādiem mērķiem Klientu dati tiek apstrādāti, kā arī sniedz informāciju par Klientu tiesībām un pienākumiem. Mēs ievērojam Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA Ladies Deal Club reģ.nr.40203167376, juridiska adrese – Zolutūdes 36/1-59, Rīga, Latvija (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.veseligapirmdiena.lv  iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” ).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala www.ladiesdealclub.lv vietni un e-pastu  info@ladiesdealclub.lv vai ladiesdealclub@gmail.com.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Datu subjekts piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Klientu personas datu apstrāde.

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds

3.1.2. Dzimšanas datums

3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)

3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).

3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta vietnes www.ladiesdealclub.lv piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai  sazinoties ar Datu pārzini.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.3.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.3.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.3.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.3.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

3.4. Izbeidzoties 3.3. punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības Datu pārzinim ir tiesības nodot Datu subjekta personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Datu pārziņa uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Pēc pieprasījuma Datu pārzinis var nodot  personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības.

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Datu subjektam ir tiesības:

4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi;

4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.1.3. Pieprasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi;

4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, sūtot brīvas formas iesniegumu uz e-pastu info@ladiesdealclub.lv vai ladiesdealclub@gmail.com.

5. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

5.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko cilvēka apmeklētās mājas lapas saglabā viņu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu apmeklētas mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

5.2. Mājas lapā  www.ladiesdealclub.lv var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

5.2.1. Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai klients spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm Datu pārzinis nevaram nodrošināt Datu subjekta pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.

5.2.2. Analitīskas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu www.veseligapirmdiena.lv apmeklējuma statistiku. Datu pārzinis lieto šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.

5.2.3. Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.

6. Piekrīšana sīkdatnem.

6.1. Datu pārzinis nepieprasa atļauju izmantot  funkcionālas sīkdatnes, jo tie var ietekmēt dažu pakalpojumu funkcionalitāti vai būtiski ierobežot tīmekļa vietnes izmantošanu.

6.2. Apmeklējot mūsu mājas lapu, Jums tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Šājā logā Datu subjekts apstiprinā, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.

7. Nobeiguma noteikumi.

7.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.ladiesdealclub.lv.

Kā aprēķināt preču pašizmaksu un no kā tās parasti sastāv? 5Kā aprēķināt preču pašizmaksu un no kā tās parasti sastāv? Cenas un tas, kas jums jāzina, veidojot piedāvājumu. Produkti un pakalpojumi.

Sazinoties ar mazo uzņēmumu vai mikrouzņēmumu pārstāvjiem, jau sen esmu novērojusi, ka viņi cenas nosaka, neņemot vērā daudzus faktorus. Gadās arī, ka uzņēmējs vispār baidās vai kautrējas noteikt cenu vai nosaka tādu, kurai (viņaprāt) vajadzētu ieinteresēt klientu ar savu lētumu un ir ļoti apdegusi.

Viss kāpēc? Tas ir tāpēc, ka cilvēks ilgstoši mācās savu profesiju un kļūst par labu speciālistu, bet ne par sava biznesa vadītāju. Ekonomika, menedžments, attīstības stratēģija arī ir mākslas forma, kuras apguve prasa gadiem. “Kāpēc, es nevaru noteikt cenu,” daudzi iebilst, bet izdeg vai saprot, ka atzīmē laiku.

Tātad, no kā veidojas cena un kāda tā vispār ir. Tagad īsi, pēc iespējas ietilpīgāk, bet tūkstošiem grāmatu visā pasaulē ir veltītas šai tēmai, un jūs vienmēr varat iedziļināties šajā jautājumā.

Cenu noteikšana ir cenas noteikšana produktam vai pakalpojumam. Ir divas galvenās cenu noteikšanas sistēmas:

— Tirgus cenu noteikšana, pamatojoties uz piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbību

— Centralizētas valsts cenas, pamatojoties uz valdības aģentūru noteiktajām cenām.

Tirgus ekonomikā gala cenas izvēles process notiek atkarībā no ražošanas pašizmaksas, konkurentu cenām, piedāvājuma un pieprasījuma attiecības un citiem faktoriem.

Optimālā produkta vai pakalpojuma cena:

nodrošina uzņēmuma rentabilitāti;
interesants pircējam;
ļauj uzturēt preču klātbūtni tirgū un to pārdošanu nesamazināmā līmenī.

Vairumtirdzniecības cena – parasti tiek noteikta piegādes līgumā. Atkarībā no cenas pārskatīšanas iespējas līguma izpildes laikā vairumtirdzniecības cenu var noteikt šādi:

Fiksētā cena (stabila cena, fiksēta cena, garantētā cena) – tiek noteikta, parakstot līgumu un nav pakļauta pārskatīšanai visā piegādes periodā;
Kustīgā cena – izmaiņas atkarībā no preču cenas svārstībām tirgū; tajā pašā laikā cenu pārskatīšanas nosacījumos (saukti par cenu klauzulu) jānorāda oficiālais statistiskās informācijas avots par vidējo tirgus cenu, kas tiks izmantots. Šāda cena parasti tiek noteikta, ja ir noslēgts ilgtermiņa līgums par izejvielu, lauksaimniecības produkcijas, smagās rūpniecības produkcijas piegādi;

Pārcelšanās cena tiek koriģēta atkarībā no iespējamām preču pašizmaksas izmaiņām. Šāda cena var tikt noteikta gadījumā, ja šī līguma ietvaros mērķtiecīgi tiek radīti produkti ar ilgu ražošanas laiku. Tajā pašā laikā puses ne tikai nosaka sākotnējo cenu, bet arī nosaka līgumā tās struktūru, kā arī cenu koriģēšanas metodi materiālu izmaksu, darba samaksas līmeņa, nodokļu izmaiņu gadījumā. apstākļi un citi faktori, kas ietekmē ražotāja izmaksas.

Kā veidojas cenas.

1. Produkta izmaksas
Ražošanas izmaksas
Palīgmateriāli
Pieskaitāmās izmaksas
Aprīkojums (+ nolietojums)
Darbinieki
nodokļi

2. Produkta peļņa

Peļņa ir pozitīva starpība starp kopējiem ienākumiem (kas ietver ieņēmumus no preču un pakalpojumu pārdošanas, saņemtās soda naudas un kompensācijas, procentu ienākumus utt.) un šo preču un pakalpojumu ražošanas vai iegādes, uzglabāšanas, transportēšanas un mārketinga izmaksām. . Peļņa = Ieņēmumi – izmaksas (naudas izteiksmē). Ja rezultāts ir negatīvs, to sauc par zaudējumiem.

 

 

Политика в отношении cookie-файлов

В данных условиях использования файлов cookie SIA “Ladies Deal Club” (далее «Условия») мы поясняем, какие файлы cookie и похожие технологии использует SIA “Ladies Deal Club” на Веб-странице (www.ladiesdealclub.lv и все ее поддомены, а также мобильные приложения SIA “Ladies Deal Club”).

Использованные в Условиях понятия следует понимать так, как они определены в SIA “Ladies Deal Club”.

 1. Файлы cookie

  • Файлы cookie – это компьютерные данные, в частности текстовые файлы, которые хранятся в терминальном оборудовании Пользователя сервиса и предназначены для улучшения стандартного использования сервисов веб-страниц. Cookies, как правило, содержат имя сайта, где они возникли, их срок хранения на терминальном оборудовании и уникальный номер.
  • Сookie-файлы не дают нам никакой информации о личности посетителя сайта, но позволяет собирать информацию о том, как он использует портал: какое содержание его интересует, с какого устройства он заходит и т.д. Это помогает нам лучше понимать интересы посетителей и сделать сайт более удобным.

 

 • Cookies используются для:
  3.1. адаптации веб-контента к предпочтениям Пользователя сервиса и оптимизации использования веб-сайтов.
  1.3.2. создания статистики, которая помогают нам понять, какую пользу Пользователь сервиса получает от веб-страниц, что позволяет добиться улучшения их структуры и содержания;
  1.3.3. обеспечения сессий Пользователя сервиса (после входа в систему), в результате чего от Пользователя сервисом не требуется повторно вводить логин и пароль на каждой странице.

 

 • Виды cookies

Веб-сайт использует два основных вида cookies: «сессионные» cookies и «фиксированные» (постоянные cookies). «Сессионные» cookies являются временными файлами, которые хранятся в терминальном устройстве Пользователя, пока он/она не выйдет из системы, покинув веб-сайт, или не отключит программное обеспечение (веб-браузер). «Постоянные» cookies хранятся в терминальном устройстве Пользователя в течение времени, указанного в параметрах таких файлов, или до их удаления Пользователем.

 

 • В зависимости от цели установки файлы cookie можно разделить на следующие группы:
  5.1. «существенные» cookies, которые позволяют использовать услуги, например, доступные в сервисе cookies аутентификации, используемые для услуг, требующих аутентификации на веб-сайте;
  1.5.2. cookies, используемые для обеспечения безопасности, например, для обнаружения мошенничества при аутентификации в веб-сайте;
  1.5.3. «эксплуатационные» cookies, позволяющие собирать информацию об использовании частей веб-сайта.
  1.5.4. «функциональные» cookies, позволяющие запомнить выбранные Пользователем настройки Пользователя и персонализацию пользовательского интерфейса, например, с точки зрения языка или области, выбираемого Пользователем размера шрифта и внешнего вида и т. д.
  1.5.5. «рекламные» cookies, позволяющие поставлять рекламный материал с учетом интересов Пользователей.

 

 1. Изменение настроек для файлов cookie в браузере
  • Программное обеспечение, по умолчанию используемое для просмотра веб-страниц (интернет-браузеры), позволяет часто хранить cookies в терминальном устройстве Пользователя. Пользователи могут в любое время вносить изменения в настройках cookies на своих браузерах. Эти параметры могут быть изменены таким образом, чтобы блокировать автоматическую обработку cookies в настройках вашего браузера или сообщать о них на вашем устройстве каждый раз при входе на веб-сайт. Подробная информация о возможностях и способах обращения с cookies доступна в инструкциях к программному обеспечению веб-браузера, используемого конечным Пользователем, а также на aboutcookies.org.

 

 1. Подобная информация об управлении файлами cookie в своем браузере:
 1. Согласие
  • SIA “Ladies Deal Club” не запрашивает согласие на использование крайне необходимых файлов cookie, так как без них возникнут ограничения на использование cookies могут повлиять на функциональность некоторых услуг или даже предотвратить использование веб-сайта.
  • В отношении остальных файлов cookie Пользователь соглашается с их установкой, дав согласие на настоящие Условия, которое SIA “Laides Deal Club” запрашивает у Пользователя посредством отображаемых на Веб-странице баннеров. Пользователь соглашается на файлы cookie предпочтений, выбрав соответствующее предпочтение

 

 1. Ответственность за политику конфиденциальности других веб-сайтов
  • SIA «Ladies Deal Club» как администратор портала www.ladiesdealclub.lv не несет ответственности за политику конфиденциальности других веб-сайтов, включая те, которые доступны Пользователям с помощью ссылок на веб-сайте www.ladiesdealclub.lv, и те, которые представляют URL-ссылки, ведущие на веб-сайт www.ladiesdealclub.lv.