Privātuma politika 1

Privātuma politika noteikumi informē un sniedz skaidrojumu par to, kā SIA Ladies Deal Club reģ.nr.40203167376 rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos Klientu personu datus, paskaidro kādā veidā un kādiem mērķiem Klientu dati tiek apstrādāti, kā arī sniedz informāciju par Klientu tiesībām un pienākumiem. Mēs ievērojam Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA Ladies Deal Club reģ.nr.40203167376, juridiska adrese – Zolutūdes 36/1-59, Rīga, Latvija (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.veseligapirmdiena.lv  iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” ).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala www.ladiesdealclub.lv vietni un e-pastu  info@ladiesdealclub.lv vai ladiesdealclub@gmail.com.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Datu subjekts piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Klientu personas datu apstrāde.

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds

3.1.2. Dzimšanas datums

3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)

3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).

3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta vietnes www.ladiesdealclub.lv piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai  sazinoties ar Datu pārzini.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.3.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.3.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.3.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.3.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

3.4. Izbeidzoties 3.3. punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības Datu pārzinim ir tiesības nodot Datu subjekta personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Datu pārziņa uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Pēc pieprasījuma Datu pārzinis var nodot  personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības.

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Datu subjektam ir tiesības:

4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi;

4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.1.3. Pieprasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi;

4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, sūtot brīvas formas iesniegumu uz e-pastu info@ladiesdealclub.lv vai ladiesdealclub@gmail.com.

5. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

5.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko cilvēka apmeklētās mājas lapas saglabā viņu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu apmeklētas mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

5.2. Mājas lapā  www.ladiesdealclub.lv var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

5.2.1. Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai klients spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm Datu pārzinis nevaram nodrošināt Datu subjekta pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.

5.2.2. Analitīskas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu www.veseligapirmdiena.lv apmeklējuma statistiku. Datu pārzinis lieto šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.

5.2.3. Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.

6. Piekrīšana sīkdatnem.

6.1. Datu pārzinis nepieprasa atļauju izmantot  funkcionālas sīkdatnes, jo tie var ietekmēt dažu pakalpojumu funkcionalitāti vai būtiski ierobežot tīmekļa vietnes izmantošanu.

6.2. Apmeklējot mūsu mājas lapu, Jums tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Šājā logā Datu subjekts apstiprinā, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.

7. Nobeiguma noteikumi.

7.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.ladiesdealclub.lv.